Tìm hiểu lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa\

Sách trình bày những nghiên cứu có hệ thống về lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa có trước khi xuất hiện chủ nghĩa Mác từ đó làm rõ những cơ sở khoa học và sự ra đời tất yếu của chủ nghĩa xã hội khoa học

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Công Nhất
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.5 T310h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn