Chính sách và thực tiễn pháp luật cạnh tranh của Cộng hoà Pháp: Politique et pratique du droit de la concurrence en France :Thiết lập các điều kiện cần thiết cho cạnh tranh. Tập 1=

Sách phân tích và tổng hợp các điều kiện về mặt cơ cấu kinh tế đảm bảo cho sự vận hành của cạnh tranh; bình đẳng cơ hội giữa các đối thủ cạnh tranh

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.44 Ch312s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn