Xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số ở nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá - Luận cứ và giải pháp\

Sách trình bày những luận cứ khoa học cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số ở Việt Nam; định hướng và phương thức xây dựng và đổi mới đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số thờu kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lý luận chính trị, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.09 X126d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn