Quá trình triển khai thực hiện chính sách đối ngoại của Đại hội IX Đảng Cộng sản Việt Nam\

Sách Cung cấp một số vấn đề chủ yếu trong chính sách đối ngoại của Đại hội IX và quan hệ đối ngoại của nước ta từ sau Đại hộc IX đến nay

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thế Lực (chủ biên)
Đồng tác giả: Nguyễn, Hoàng Giáp (chủ biên), Trình Mưu (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lý luận chính trị, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 327.1597 Qu100t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn