Tôn trọng tự do tín ngưỡng bài trừ mê tín dị đoan\

Sách giới thiệu các hình thái tín ngưỡng của các dân tộc Việt Nam, các sinh hoạt văn hoá mang đậm đà bản sắc dân tộc qua các lễ hội dân gian; khái niệm, nguồn gốc, tác hại và cách thức bài trừ mê tín dị đoan

Lưu vào:
Tác giả chính: Trương Thìn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 001.9 T454t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn