Bản sắc dân tộc và hiện đại hoá văn hoá Việt Nam mấy vấn đề lý luận và thực tiễn\

Sách trình bày những nhận thức về vị trí, vai trò của văn hoá trong phát triển, tiến trình hiện đại hoá văn hoá Việt Ban trên cơ sở giữ vững bản sắc văn hoá dân tộc

Lưu vào:
Tác giả chính: Thành Duy
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 306.09 B105s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn