Phạm Thận Duật một nhân cách lớn\

Sách tập hợp các công trình nghiên cứu, các bài viết, bài phát biểu, các tham luận của các nhà sử học, nhà văn hoá về danh nhân Phạm Thận Duật

Lưu vào:
Tác giả chính: Đinh, Xuân Lâm
Đồng tác giả: Phạm, Đình Nhân
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7029 Ph104t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn