Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về dân tộc và quan hệ dân tộc ở Tây Nguyên: Sách tham khảo\

Sách trình bày đặc điểm kinh tế-xã hội của các dân tộc Tây Nguyên; những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số, những vấn đề lý luận thực tiễn đặt ra trong quá trình thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta tại khu vực này...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trương, Minh Dục
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 305.89 M458s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn