Legislative Analysis and Drafting\

Sách giới thiệu quá trình lập pháp và vai trò của Tòa án trong việc giải thích bản chất của lập pháp, trình bày các quy tắc xây dựng pháp luật, phân tích các dự thảo luật, gồm cơ cấu, tổ chức, sắp xếp, cách định nghĩa, dùng từ ngữ cho chính xác, giải thích sự khác nhau giữa luật và quy tắc...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: William P. Statsky
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : New York: West, 1984
Phiên bản:xb.lần thứ hai
Chủ đề:
Law
USA
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 347.3 L201-i
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn