Vận dụng học thuyết Mác để xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam\

Sách đánh giá thực trạng của việc nhận thức và vận dụng mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng để xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam; đề ra những nguyên tắc và giải pháp cơ bản phù hợp với tình hình thực tiễn và hoàn cảnh cụ thể của Việt nam...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Tĩnh Gia
Đồng tác giả: Mai, Đình Chiến
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.1 V121d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn