Histoire contemporaine politique et sociale (Lịch sử hiện đại về chính trị và xã hội): Droit politique et therique\

Các xung đột về chính trị và xã hội của nước Pháp trong thời kỳ lịch sử hiện đại, bắt đầu từ Cách mạng 1789 đến cuối thế kỷ XX, thể hiện trong sự phân hoá và đối đầu: giữa những người ủng hộ và những người chống nhà vua (từ 1789 đến 1870); và giữa những người cấp tiến và những người xã hội chủ nghĩa...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Antonetti Guy
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Presses Univer. de France, 1992
Phiên bản:in lần thứ tư
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 944 H313t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn