La gestion des finances publiques locales (Quản lý tài chính công địa phương)\

Sách lý luận và hướng dẫn thực hành quản lý tài chính công ở cấp xã. Xoay quanh 7 vấn đề cơ bản: vai trò của xã trong khu vực kinh tế công; các mục tiêu kinh tế của một chương trình kế toán công; cân bằng ngân sách; những nguyên tắc giữa người sử dụng - người trả tiền, người gây ô nhiễm - người trả...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Dafflon Bernard
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Genève: Economica (Suisse) S.A., 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.03 G206t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn