Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử 1980-1929\ tập 1

Biên niên tuyển chọn các trước tác, văn kiện của Đảng và nhà nước, những hoạt động và sự kiện của ý nghĩa trong đời sống của chủ tịch Hồ Chí Minh được trình bày theo trình tự thời gian

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 H450c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn