Trích dẫn APA

(2006). Kết quả đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng cộng sản Việt Nam: Đề cương thông báo nhanh. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Kết Quả đại Hội đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ X Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đề Cương Thông Báo Nhanh. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006.

Trích dẫn MLA

Kết Quả đại Hội đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ X Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đề Cương Thông Báo Nhanh. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.