Nguồn lực và động lực phát triển trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam\

Sách phân tích khái niệm nguồn lực và động lực phát triển; vai trò của từng nguồn lực, động lực trong phát triển kinh tế, xã hội; khảo sát thực trạng phân bổ, sử dụng các nguồn lực và động lực ở VN trong gần 20 năm đổi mớu; đề xuất giải pháp nhằm huy động nhiều nguồn lực hơn, phân bố các nguồn lực...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Du Phong (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lý luận chính trị, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.9597 Ng517l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn