Phát triển các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam: Sách tham khảo\

Sách tổng kết và phân loại các đặc trưng của các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường; đánh giá khái quát thực trạng một số loại thị trường cơ bản trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay; đề xuất giải pháp thúc đẩy sự hình thành và phát triển đồng bộ các loại thị trừ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Đình Hương (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lý luận chính trị, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 381.09 Ph110t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 02-14-2014 00:00  Gọi tài liệu này về