Code des baux et de la copropriete (Luật cho thuê và luật đồng sở hữu)

Các văn bản luật của nước Pháp về cho thuê và về đồng sở hữu, gồm: luật chung về cho thuê; sự cho thuê nhà ở; cho thuê ở nông thôn và nông nghiệp; cho thuê về thương mại; sự đồng sở hữu; các nhà chuyên nghề về bất động sản

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Dalloz, 1996
Phiên bản:in lần thứ mười một
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.06 C419e
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn