Managing local government (Quản lý chính quyền địa phương: Thực hành hành chính công): Public administration in Practice

Bao gồm tổng quan về hành chính công ở cấp địa phương, cơ cấu chính quyền địa phương, quản lý nguồn nhân lực, tài chính công và dự thảo ngân sách, ra quyết định ở cấp chính quyền địa phương, mối quan hệ liên chính phủ, quản lý phân phối nhà ở, việc quản lý kinh tế, y tế, văn hoá, giao thông và tái p...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : London: Sage Publications Inc, 1991
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 351 M105a
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn