Challenges to local government (Những thách thức đối với chính quyền địa phương)

Nghiên cứu cách thức các chính quyền địa phương thực hiện chính sách công trong thập kỷ 1980 - 1990. Giải thích và phân tích việc thực hiện các chính sách này trong phạm vi quyền tự trị của chính quyền địa phương, nhất là về kinh tế. Cũng bàn về khía cạnh lý thuyết và thực hành khi thực hiện các chí...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : London: Sage Publications Ltd, 1990
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương