The political economy of democratic docentralization (Kinh tế chính trị của sự phân quyền dân chủ)

Nghiên cứu về nguồn gốc và việc thực hiện phân quyền trong bối cảnh kinh tế chính trị với những triển vọng và hạn chế. Tìm hiểu lý do tại sao các nước không hay lựa chọng cách phân quyền và từ những năm 1980 thì nhiều nước lại thực hiện hình thái phân quyền. Cũng đánh giá có kiểm chứng để hiểu những...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Manor James
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Washington, D.C.: The world bank, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.9597 P428-i
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn