Survey sampling (Phương pháp lấy mẫu điều tra)\

Trình bày các nguyên tắc và phương pháp lấy mẫu điều tra xã hội cơ bản, nhấn mạnh các cuộc điều tra dân số. nêu các vấn đề cụ thể và các kỹ thuật trong quá trình lấy mẫu điều tra như phương pháp lấy mẫu theo khu vực, lấy mẫu đa diện, lấy mẫu theo các khổ mẫu chưa hoàn chính...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Kish Leslie
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : New York: John Wiley & son, 1965
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 301 S521v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn