Globalization and decentralization: Institutional contexts, policy issues, and intergovermental relatión in Japan and United States (Toàn cầu hoá và sự phân quyền: Bối cảnh trong các cơ quan tổ chức, các vấn đề chính sách, và quan hệ giữa chính quyền các cấp ở Nhật và Mỹ)

Nghiên cứu các tác động của kinh tế - xã hội toàn cầu đối với chính sách đối nội và các cơ quan hành chính ở Nhật và Mỹ. Giải thích nguyên nhân mà các nhân tố toàn cầu đã làm giảm quyền lực của chính quyền nhà nước và chính quyền các cấp...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Deil S. Wright (biên soạn)
Đồng tác giả: Jong S. Jun (biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Washington, D.C.: Georgetown University Press, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 353 Gl418a
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn