Verbandem, bchorden, organisation der Wirtschaft Deutshland & Europa 1998 (Các hiệp hội, cơ quan và tổ chức kinh tế của nước Đức và của châu Âu năm 1998)

Sách đưa ra chân dung của 30.000 cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế của Đức và châu Âu qua các dữ liệu, từ tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax đến tên tạp chí của chúng. Được đăng trong sách là các cơ quan nhà nước liên bang và bang, các cơ quan sứ quán và lãnh sự, các hiệp hội và tổ chức trong nước...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Xuất bản : Darmstadt: Hoppenstedt, 1998
Phiên bản:in lần thứ bốn tám
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.06 V206b
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn