Law and commercial dictionary in five languages A - J. English to German, Spanish, French, Italian (Từ điển luật pháp và thương mại. Năm thứ tiếng:Anh - Đức, Tây Ban Nha, Pháp, ý)

Từ điển này định nghĩa các từ và thuật ngữ pháp luật, thương mại, xét xử dân sự của Mỹ, Anh và giải nghĩa sang 4 thứ tiếng: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý. Phần cuối sách có phần để tra ngược từ tiếng Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý sang 4 thứ tiếng còn lại...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Heinrich Wilcke (biên soạn)
Đồng tác giả: Enrique Dahl (biên soạn), Rolando Epstein (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Xuất bản : Munchen: C.H. Beck Munich, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 340 L111a
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn