Bankrecht commercial banking - invesment banking (Luật ngân hàng - Ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư)\

Trình bày những cơ cở của Luật ngân hàng như khái niệm, phương pháp, nguồn gốc, điều kiện xã hội, lịch sử phát triển của việc quản lý và của Luật ngân hàng. Phần 2 giới thiệu luật về ngân hàng thương mại: về góp vốn hiệp hội, về các phương tiện số hoá và hệ thống số hoá tự động, các hiệp hội tín dụ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Schwintowski Hans - Peter
Đồng tác giả: Frank Schafer
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Xuất bản : Munchen: Heymanns, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 346.082 B105k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn