Theorien internationaler politik lehr - und handbucher der politik wissenschaft (Các học thuyết chính trị học quốc tế - Dẫn nhập và bài giảng)?\

Sách giới thiệu những cơ sở của môn chính trị học quốc tế, trường phái hiện thực chủ nghĩa, học thuyết xã hội học lịch sử, các lý thuyết về quy trình ra quyết định, các học thuyết về sự hợp nhất, các học thuyết về nền độc lập, chính sách đa quốc gia, học thuyết về chế độ nhà nước quốc tế, kinh tế họ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Mohr Arno
Đồng tác giả: Ursula Lehmkuhl
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Xuất bản : Munchen: R. Oldenbourg, 1998
Phiên bản:in lần thứ hai
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 321 Th205r
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn