Europaische Union: Handbuch der internationalen Rechts und Verwaltungssprache Deutsch - Russisch (Liên minh châu Âu: Sách tra cứu Luật quốc tế và ngôn ngữ chuyên ngành Đức - Nga)\

Bằng song ngữ Đức - Nga, sách giới thiệu về cơ cấu tổ chức của Liên minh châu Âu, mối quan hệ pháp luật giữa các nước trong liên minh châu Âu, lịch sử của liên minh châu Âu, các cơ quan và hiến pháp của liên minh châu Âu, triển vọng bảo vệ bằng pháp luật đối với liên minh châu Âu, việc chấp hành phá...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Matsnev Andrej
Đồng tác giả: Otto Luchterhandt
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Russian
Xuất bản : Munchen: k.nxb, 1997
Chủ đề:
EU
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.02 E207r
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn