The institution of a commissioner for human rights and minorities and the Prevention of human rights Violations (Khởi sự của một nhân viên Uỷ ban quyền con người và vị thành niên và Phòng ngừa sự vi phạm về quyền con người)\

Sách tập hợp các bài viết về lịch sử tư tưởng về bảo vệ nhân quyền, Cao uỷ LHQ về nhân quyền, các tổ chức bảo vệ nhân quyền và vị thành niên ở vùng Ban tích, trong các nước thuộc Hiệp ước an ninh và hợp tác châu Âu

Lưu vào:
Tác giả chính: Klein Eckart
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Berlin: Berlin, 1998
Chủ đề:
LHQ
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 323 I-311s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn