Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước

Sách hệ thống và đăng toàn văn hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992 và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.02 H305p
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn