Competition policy in a social market economy (Chính sách về cạnh tranh trong một nền kinh tế thị trường xã hội)\

Sách giới thiệu những nội dung cơ bản về chính sách cạnh tranh, trên cơ sở đó đề cập những bộ phận chủ yếu của đạo luật về tập đoàn là nền tảng pháp luật của chính sách cạnh tranh, chính sách bảo vệ cạnh tranh ở châu Âu và trên bình diện quốc tế...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Việt Nam. Bộ kinh tế CHLB Đức
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : kđ.: BMWi, 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.943 C429p
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn