Xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam - một số vấn đề lý luận và thực tiễn\

Sách trình bày một số quan điểm cơ bản về nhà nước pháp quyền trong lịch sử, và cung cấp cơ sở lý luận về vấn đề nêu trên; qua đó đề cập phương hướng xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, văn Niên
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 321.009 X126d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 11-24-2004 00:00  Gọi tài liệu này về