Trích dẫn APA

(2006). Tham luận tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X\. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Tham Luận Tại đại Hội đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ X\. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006.

Trích dẫn MLA

Tham Luận Tại đại Hội đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ X\. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.