Tham luận tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X\

Sách tập hợp các tham luận của các đại biểu dự Đại hội thuộc các đảng bộ ban, ngành trung ương và địa phương trong cả nước

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Đảng cộng sản Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Sách tập hợp các tham luận của các đại biểu dự Đại hội thuộc các đảng bộ ban, ngành trung ương và địa phương trong cả nước
Mô tả vật lý:443tr.