Đạo đức học-Những nội dung cơ bản

Sách giới thiệu đối tượng nghiên cứu của đạo đức học, mối quan hệ của đạo đức với các lĩnh vực khác của đời sống xã hội và các phạm trù cơ bản của đạo đức học Mác-Lênin. Vận dụng những nguyên lý của đạo đức học Mác-Lênin đánh giá các chuẩn mực đạo đức trong đời sống đạo đức xã hội...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Văn Đại
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 170 Đ108đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn