Quản lý và phát triển ngồn nhân lực xã hội

Về những vấn đề liên quan tới nguồn nhân lực: dân số, kế hoạch hóa gia đình, đặc điểm chủ yếu của nguồn nhân lực Việt Nam, phát triển nguồn nhân lực và chính sách quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực xã hội, tổ chức tiền lương và bảo hiểm xã hội trong nền kinh tế quốc dân, phân bố dân cư và c...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Văn Nhơn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tư pháp, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 331.11 Qu105l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn