Cải cách hành chính và công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Gồm Học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt nam. Nêu khái quát, mục tiêu, nguyên tắc và phương hướng cải cách hành chính, những vấn đề cụ thể của cải cách hành chính ở trung ương và địa phương cùng các giải pháp thúc đẩy...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đoàn, Trọng Truyến
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tư pháp, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 351.9597 C103c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn