Education, formation, jeunesse - une priorité pour l'Europe\

báo cáo tổng kết những kết quả đạt được trong giáo dục, đào tạo và chính sách đối với thanh niên; giới thiệu chương trình hợp tác chung theo hiệp ước Mastricht và sự cần thiết đầu tư và kiểm tra việc thực hiện các chương trình đối với thanh niên...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nicole Ameline
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Réunies, 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 370 E201u
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn