Trích dẫn APA

(2006). Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản của các tổ chức tín dụng. Hà Nội: Tư pháp.

Chicago Style Citation

Các Biện Pháp Bảo đảm Tiền Vay Bằng Tài Sản Của Các Tổ Chức Tín Dụng. Hà Nội: Tư pháp, 2006.

Trích dẫn MLA

Các Biện Pháp Bảo đảm Tiền Vay Bằng Tài Sản Của Các Tổ Chức Tín Dụng. Hà Nội: Tư pháp, 2006.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.