Chuyên đề nghiên cứu Nghị quyết đại hội X của Đảng: Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên

Gồm 8 chuyên đề về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, đổi mới hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, giải quyết tốt các vấn đề văn hóa, xã hội và con người, tăng cường quốc phòng và an ninh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, mở rộng quan hệ đối ngoại, đổi mới và chỉn đốn nâng cao năng lực lãnh đạo...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 Ch527đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn