Trích dẫn APA

(2006). Luật bình đẳng giới. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Luật Bình đẳng Giới. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006.

Trích dẫn MLA

Luật Bình đẳng Giới. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.