Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin

Nghiên cứu những vấn đề kinh tế chính trị Mác - Lênin cơ bản, của phương thức sản xuất TBCN và của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.41 Gi-108t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 10-25-2008 00:00  Gọi tài liệu này về