Đổi mới công tác kế hoạch hóa trong tiến trình hội nhập

Tổng kết về mặt lý luận và thực tiễn quá trình đổi mới kế hoạch hóa ở tầm vĩ mô ở Việt Nam, phân tích và đánh giá các thành tựu đạt được, đưa ra quan điểm và nội dung những vấn đề cần tiếp tục đổi mới trong thời gian tới nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động xã hội, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương