Lôgích chính trị Mỹ: The logic of American politics

Phác họa toàn bộ cấu trúc của hệ thống chính trị Mỹ, những nhân tố cơ bản ẩn sau các thể chế chính trị phức tạp cũng như các nguyên tắc và thực tiễn căn bản của đời sống chính trị

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.473 L451-i
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn