Minh họa thế kỷ 20 - Lịch sử văn minh nhân loại hiện đại 1900 - 2000

Nêu đặc điểm phát triển của thế giới trong từng thập niên như công nghệ sản xuất trong thập niên 1910, hình thành những tư tưởng trong thập niên 1930, xung đột toàn cầu phát sinh cách sống mới 1940, chinh phục vũ trụ 1950, bảo vệ môi trường 1970, thông tin điện tử 1980, thể chế dân chủ 1990...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lorraine Glennon
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh: Tổng hợp, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 909.825 M312h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn