Văn kiện Đảng toàn tập. tập 50

Các tài liệu trong năm 1990-1991, ngoài Nghị quyết, chỉ thị, thông tri, quy định...của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh tại các Hội nghị Trung ương, bao gồm văn kiện của 5 Hội nghị BCH TU Đảng từ Hội nghị VIII đến Hội nghị lần thứ XII...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Các tài liệu trong năm 1990-1991, ngoài Nghị quyết, chỉ thị, thông tri, quy định...của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh tại các Hội nghị Trung ương, bao gồm văn kiện của 5 Hội nghị BCH TU Đảng từ Hội nghị VIII đến Hội nghị lần thứ XII
Mô tả vật lý:643tr.