Vấn đề ruộng đất ở Việt Nam

Về cách mạng ruộng đất ở Việt Nam, chính sách ruộng đất của Đảng trước và sau Cách mạng tháng Tám, việc sử dụng ruộng đất hiệu quả để phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Lưu vào:
Tác giả chính: Lâm, Quang Huyên
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 333.73 V121đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn