Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử 1951-1955. tập 5

Về hơn 1.500 đầu sự kiện phản ảnh những hoạt động cách mạng của Hồ Chủ tịch khắp núi rừng Chiến khu Việt Bắc và kéo dài trong 4 năm cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp (1951-1954)

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 H450c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn