Một chiến thắng bị bỏ lỡ

Về cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam: một số giai đoạn lịch sử mang tính quyết định từ sau cái chết của anh em Ngô Đình Diệm và Xuân 1968, cách xử sự của chính quyền Sài Gòn, chủ trương chiến lược của Mỹ, vai trò và một số hoạt động của CIA...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Công an nhân dân, 2007
Chủ đề:
CIA
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7043 M458c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn