Régions et politique industrielle

Tuyển tập các bài viết của nhiều tác giả nói về kinh tế vùng, bao gồm các nội dung : hệ thống sản xuất, chính sách phát triển, những điều kiện ràng buộc và nhân công lao động, quan niệm và các nhân tố của một chính sách phát triển công nghiệp...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Economica, 1984
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.9597 R201-i
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn