Trích dẫn APA

(2007). Các quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Các Quy định Về đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2007.

Trích dẫn MLA

Các Quy định Về đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2007.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.